سازه نگهبان به منظور حفظ گود و همچنین حفظ ساختمان های مجاور یا بهتر است بگوییم جلوگیری از خسارت های جانی و مالی برپا می شود ، انواع مختلفی دارد که در زیر به انواع آن اشاره شده است ، در واقعسازه نگهبان به صورت موقت بنا می شود که به اصطلاح به آن سازه درون خاکی هم گفته می شود که هدف از ساخت این سازه جلوگیری از ریزش دیوارهای گود،پیشگیری از رانش خاک و ایجاد ایستادگی و پایداری لازم در مقابل هرگونه حرکت افقی دیواره های گود و مهار این گونه حرکت ها قبل از اقدام به هرگونه عملیات ساختمانی می باشد . ﺳﺎﺯﻩ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺍﺯ یک سو ﺑﺎ ﺧﺎک ﻭ موارد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ مربوط به ﺧﺎک در ارتباط ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ وسیع ﻭ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁﻥ بدست آورد ﻭ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺁﻥ تسلط ﻛﺎﻣﻞ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺍز جهتی ﺩﻳﮕﺮ سازه ای ﺍﺳﺖ ﻛﻪ لازم است ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺻﻮﻝ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻃﺮﺍﺣﻲ  ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ  مقاومت و پایداری ﻭ ایستادگی ﻻﺯﻡ ، ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺭﺍﻧﺶ ﻭ ﺭﻳﺰﺵ ﻭ ﺣﺮﻛﺎﺕ ﺍﻓﻘﻲ ﺧﺎک ﺭﺍ در گود مورد نظر از بین ببرد.

 

 اجرای سازه نگهبان

همانطور که می دانید برای ساخت یک ساختمان احتیاج به خاکبرداری می باشد به منظور ساخت  زیر زمین ،پارکینگ و یا احداث کانال ها و ... در هنگام خاک برداری باید سعی شود دیواره های گود قایم یا نزدیک به قائم باشد بار هایی و فشار هایی به دیواره های گود وارد می شود که ممکن است موجب ریزش آن شود به همین منظور برای مهار این بارها لازم است که در گود سازه نگهبان اجرا شود تا از تبعات منفی حین کار جلوگیری شود. 

 

 اهداف برپایی سازه نگهبان

یکی از اصلی ترین هدف های برپایی سازه نگهبان در گود حفظ جان انسان ها است چه انسانهای داخل گود و چه انسان های خارج گود.

یکی دیگر از اهدافی که میتوان ذکر کرد حفظ مال است ، حفظ اموای داخل گود و اموال خارج گود به طور مثال برای اموال خارج گود می توان به ساختمان های اطراف اشاره کرد که با ساخت سازه نگهبان می توان از تخریب ناگهانی آنها جلوگیری کرد.

 

انواع احداث سازه نگهبان

·         مهار بندی (انکرینگ یا نیلینگ)

·         خرپا

·         تای بک

·         دیواره دیافراگمی

·         شمع کوبی

·         سپر کوبی

·         مهار متقابل