استخدام

لطفاً فرم استخدامی زیر را تکمیل نمایید.
پر کردن این فرم هیچگونه تعهدی را برای شرکت ایجاد نمیکند!
نام و نام خانوادگی *

شماره شناسنامه

کد ملی *

نام پدر *

تحصیلات *

رشته تحصیلی *

سوابق کاری *

قبلا بیمه بوده اید؟

تعداد ماه سابقه کاری

فایل pdf رزومه

ایمیل